20.listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20.listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto obchodzone jest corocznie 20. listopada, ustanowione zostało z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu RP z dnia 7. listopada 2014 r., aby upamiętnienić 25. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.

W Konwencji o prawach dziecka zapisane są m.in. prawa do:

-życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa,

-swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów,

-ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji

-wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,

-poznania rodziców, jeżeli to możliwe,

-wolności od tortur, poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,

-swobodnego zrzeszania się, pokojowych zgromadzeń,

-prawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia, opieki w instytucjach i zakładach, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,

-ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, podejmowaniem pracy w zbyt wczesnym wieku,

-wypoczynku i czasu wolnego,

-dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł,

-prawa do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej.

Szczególną uwagę konwencja poświęca dzieciom niepełnosprawnym, nakładając na państwo obowiązek zapewnienia warunków integracji społecznej, edukacji, rehabilitacji, rekreacji, dostępu do opieki zdrowotnej. Ponadto, konwencja zawiera zasady dotyczące postępowania w przypadku przysposobienia, procedur uchodźczych, ochrony tożsamości dzieci należących do mniejszości etnicznych, religijnych, językowych.

Informacje nt. Konwencji o prawach dziecka dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/konwencja-o-prawach-dziecka