Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie prowadzi szereg działań na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie gminy Nysa.

Do jednych z tych działań należy realizacja zadania pn. „Zapewnienie Funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2022.

W związku z realizacją zadania uruchomiono Punkt Interwencji Kryzysowej, telefon zaufania oraz utworzono grupę samopomocową. W Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne, tj. psycholog, radca prawny, terapeuta ds. uzależnień. W związku z uruchomieniem telefonu zaufania osoby mogły uzyskać wsparcie socjalne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pozyskać informacje na temat instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Natomiast poprzez utworzenie grupy samopomocowej osoby nauczyły się podejmować nowe decyzje oraz niwelować negatywne emocje. W ramach grupy samopomocowej przeprowadzono także kampanię lokalną na rzecz wsparcia grupy samopomocowej. Miało to na celu uświadomienie osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie, jaki negatywny wpływ na ich życie rodzinne i społeczne ma zjawisko przemocy w rodzinie.

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie funkcjonuje Sekcja ds. przemocy w rodzinie. Działalność Sekcji ds. przemocy ukierunkowana jest na wsparcie osób lub zagrożonych przemocą, m. in. realizuje procedury „Niebieskiej Karty”.

Ww. działania stanowią wsparcie dla osób/rodzin dotkniętych lub zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Poprzez ich realizację poszerzono bazę usług na rzecz osób/rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie podejmuje działania przyczyniające się do poprawy sytuacji rodzin zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie gminy Nysa.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2022.