Dzienny Oddział Psychiatryczny

Dzienny Oddział Psychiatryczny

Szanowni Pacjenci

Informujemy ,że od 2 lipca bieżącego roku w CPZ Dormed działa nowa komórka organizacyjna:

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla dorosłych przeznaczony jest do kompleksowego diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej. Zajęcia w Oddziale Dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, a następnie pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny.

Za okres pobytu na oddziale pacjenci otrzymują zwolnienia lekarskie.

Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego Pacjenta, redukcji objawów chorobowych, a także aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej oraz zawodowej.Grupa prowadzona na oddziale ma charakter otwarty – to znaczy nowe osoby przyjmowane są do grupy w miarę zwalniających się miejsc.

Oddział Dzienny Psychiatryczny jest oddziałem koedukacyjnym i dysponuje 10 miejscami dla osób powyżej 18r życia nie wymagających leczenia w trybie całodobowym tylko w warunkach opieki dziennej z następującymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi(F00-F99 z wyłączeniem F10-F19 oraz F71-F79):

 • psychozy
 • zaburzenia afektywne
 • zaburzenia na podłożu organicznym
 • zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia osobowości

Na oddział nie przyjmujemy osób:

 • poniżej 18 roku życia,
 • upośledzonych umysłowo(F71-F79),
 • uzależnionych od alkoholu i innych substancji chemicznych,(F10-F19),
 • agresywnych, pobudzonych

Pacjenci kierowani są z lecznictwa ambulatoryjnego przez lekarzy PZP ,lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Przyjęcie do oddziału:

-odbywa się po zakwalifikowaniu na leczenie (konsultacja psychiatryczna,psychologiczna) i umówieniu terminu rozpoczęcia terapii

-przy przyjęciu niezbędne są:

skierowanie na leczenie w oddziale dziennym od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

-do oddziału przyjmowane są osoby ,które wyraziły zgodę na leczenie i zobowiązały się do przestrzegania zasad i regulaminu oddziału

Dobór zajęć i metod oddziaływań psychologicznych, rehabilitacyjnych uwzględnia aktualny stan psychiczny, możliwości fizyczne, poznawcze i poziom społecznego funkcjonowania pacjenta.
Analizy tej dokonują członkowie zespołu terapeutycznego
w skład którego wchodzi:
Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, psycholodzy, pielęgniarka , terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny

Efektywne połączenie leczenia farmakologicznego z leczeniem psychospołecznym utrwala poprawę objawową, zmniejsza deficyty, poprawia wsparcie emocjonalne, rozbudza odpowiedzialność za własne leczenie, poprawia umiejętności społeczne i kontakty w rodzinie.

Program terapeutyczny oddziału obejmuje:

 • farmakoterapię,
 • społeczność terapeutyczną,
 • psychoterapię indywidualną i grupową,
 • terapię zajęciową
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • muzykoterapię,
 • psychorysunek,
 • relaksację,
 • treningi procesów poznawczych, treningi inteligencji emocjonalnej, treningi umiejętności społecznych, trening asertywności,
 • zajęcia ruchowe / gimnastyka,spacery,wycieczki/
 • zajęcia w terenie
 • praca z rodziną / w zależności od potrzeb i gotowości członków rodziny/.

Czas trwania programu 8 tygodni. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00