Dzienny Oddział Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla dorosłych przeznaczony jest do kompleksowego diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej. Zajęcia w Oddziale Dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, a następnie pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Czas trwania programu 8 tygodni. Za okres pobytu na oddziale pacjenci otrzymują zwolnienia lekarskie.

Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego Pacjenta, redukcji objawów chorobowych, a także aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej oraz zawodowej. Grupa prowadzona na oddziale ma charakter otwarty – to znaczy nowe osoby przyjmowane są do grupy w miarę zwalniających się miejsc.

Oddział Dzienny Psychiatryczny jest oddziałem koedukacyjnym i dysponuje 10 miejscami dla osób powyżej 18r życia nie wymagających leczenia w trybie całodobowym tylko w warunkach opieki dziennej z następującymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi(F00-F99 z wyłączeniem F10-F19 oraz F71-F79): psychozy ,zaburzenia afektywne, zaburzenia na podłożu organicznym, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości.

Na oddział nie przyjmujemy osób:

 • poniżej 18 roku życia,
 • upośledzonych umysłowo (F71-F79),
 • uzależnionych od alkoholu i innych substancji chemicznych (F10-F19),
 • agresywnych,
 • pobudzonych.

Pacjenci kierowani są z lecznictwa ambulatoryjnego przez lekarzy PZP ,lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Przyjęcie do oddziału:

 • odbywa się po zakwalifikowaniu na leczenie (konsultacja psychiatryczna, psychologiczna) i umówieniu terminu rozpoczęcia terapii
 • przy przyjęciu niezbędne są:
  skierowanie na leczenie w oddziale dziennym od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego
  dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • do oddziału przyjmowane są osoby ,które wyraziły zgodę na leczenie i zobowiązały się do przestrzegania zasad i regulaminu oddziału

Dobór zajęć i metod oddziaływań psychologicznych, rehabilitacyjnych uwzględnia aktualny stan psychiczny, możliwości fizyczne, poznawcze i poziom społecznego funkcjonowania pacjenta.
Efektywne połączenie leczenia farmakologicznego z leczeniem psychospołecznym utrwala poprawę objawową, zmniejsza deficyty, poprawia wsparcie emocjonalne, rozbudza odpowiedzialność za własne leczenie, poprawia umiejętności społeczne i kontakty w rodzinie.

Program terapeutyczny oddziału obejmuje: farmakoterapię, społeczność terapeutyczną, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zajęciową, muzykoterapię, relaksację, zajęcia psychoedukacyjne, treningi procesów poznawczych, treningi inteligencji emocjonalnej, treningi umiejętności społecznych, trening asertywności, psychorysunek, zajęcia ruchowe / gimnastyka, spacery, wycieczki/zajęcia w terenie, praca z rodziną (w zależności od potrzeb i gotowości członków rodziny).